FECAP
FECAP Ph. +34 964 711 644
Carrer Albaset, 5 Segorbe, ES
FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.
Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11

Àrea associats

Notícies / Actualitat (Mostrar tot)

Les pimes espanyoles crearan més de 245.000 noves ocupacions enguany

Actualitad Les pimes espanyoles crearan més de 245.000 noves ocupacions enguany

Les pimes espanyoles crearan 245.200 nous llocs de treball en 2020, la qual cosa suposa un increment del 2,4% respecte a l'exercici anterior.

Les petites i mitjanes empreses continuen sent el motor del teixit empresarial espanyol i la principal font d'ocupació del país. No obstant això, les xifres de *Randstad *Research i la Confederació Espanyola de la Petita i mitjana empresa (*Cepyme) assenyalen un descens en la generació d'ocupació i apunten que les pimes crearan 245.200 nous llocs de treball enguany, és a dir, 29.000 ocupacions menys que en 2019.

El 80% d'aquestes noves ocupacions, en concret 197.200, es crearan en el sector serveis, mentre que el 13% correspondran a la construcció. Per part seua, les pimes industrials registraran 14.400 nous contractes (6%) i l'agricultura aconseguirà els 2.100 nous llocs.

El sector de la construcció serà el que experimente el ritme de creació d'ocupació més elevada, amb un 3,8% més que en 2019. Ritmes més moderats es donaran en les àrees d'agricultura i serveis, amb 2,6% i 2,4% respectivament. La indústria, en canvi, registrarà el ritme de creació d'ocupació més discreta de tots, un 1%.

Pel que fa a la grandària de l'empresa, les que compten amb entre 10 i 49 treballadors són les que generaran un major volum d'ocupació, això és, 105.700 contractes, el 43,1% del total, creixent en un 2,9%. Per part seua, les mitjanes empreses (entre 50 i 249) empleats generaran 100.500 nous llocs de treball, és a dir, un 41% del total; mentre que les microempresa (d'1 a 9 empleats) crearan 39.000 ocupacions.

Més informació

Font: directivosygerentes.es

Subvencions per a la contractació en pràctiques de persones joves qualificades (*AVALEM JOVES) (Termini sol·licitud del 14 de febrer al 30 de setembre de 2020)

Ajudes i subvencions Subvencions per a la contractació en pràctiques de persones joves qualificades (*AVALEM JOVES) (Termini sol·licitud del 14 de febrer al 30 de setembre de 2020)

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per a fomentar la contractació en pràctiques a jornada completa de les persones joves qualificades, que figuren inscrites com a beneficiàries en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Qui pot iniciar-ho?

Interessats/Sol·licitants

Podrà ser beneficiària d'aquestes ajudes qualsevol entitat ocupadora, incloses les persones treballadores autònomes, amb centre de treball en la Comunitat Valenciana.

Requisits

No estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

EXCLUSIONS

· En cap cas podran resultar beneficiàries les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques, públiques o privades, les societats civils, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, fins i tot mancant de personalitat jurídica, poguera realitzar les actuacions subvencionables.

· Queden exclosos d'aquest programa els supòsits contemplats en el Resolc Seté de la Resolució per la qual es convoquen aquestes ajudes.

· Aquestes ajudes se sotmeten al règim de minimis establit en el Reglament (UE) Núm. 1407/2013, de 18 de desembre de 2013, de la Comissió, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, publicat en el *DOUE de data 24 de desembre de 2013. Per aquest motiu NO podran concedir-se a empreses dels següents sectors:

a) Pesca i aqüicultura, segons es contemplen en el Reglament (CE) Núm. 104/2000 del Consell.
b) Producció primària dels productes agrícoles (que figuren en la llista de l'annex I del Tractat).
c) Les ajudes concedides a les empreses que operen en el sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles, en els casos següents:

c.1) quan l'import de l'ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.
c.2) quan l'ajuda estiga supeditada al fet que una part o la totalitat de la mateixa es repercutisca als productors primaris.

d) Activitats relacionades amb l'exportació a tercers països o Estats membres, és a dir, les ajudes directament vinculades a les quantitats exportades, a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres despeses corrents vinculades a l'activitat exportadora.

e) Ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en lloc d'importats.

D'altra banda, l'aplicació d'aquest règim suposa que l'import total de les ajudes de minimis concedides a una única empresa no excedirà de 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Quan una única empresa realitze per compte d'altri operacions de transport de mercaderies per carretera l'import total de les ajudes de minimis concedides no excedirà de 100.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

Inici

Quantia de l'ajuda/Procediment de cobrament
L'import de la subvenció ascendirà a 10.640 euros.

Si en la persona contractada concorre addicionalment la condició de dona o de persona amb diversitat funcional, l'import ascendirà a 11.305 euros.

Si es tracta d'una persona amb diversitat funcional severa; d'una persona jove que es trobe sota la guarda o la tutela de la Generalitat o complint una mesura judicial derivada de la responsabilitat penal de persones menors d'edat, o que haja romàs en alguna d'aquestes dues situacions, en algun període, durant els tres anys anteriors a la majoria d'edat; o d'un jove dona víctima de la violència sobre la dona, l'import ascendirà a 11.970 euros.

La liquidació de les ajudes s'efectuarà una vegada justificades amb la documentació presentada junta a la sol·licitud les condicions establides, lliurant-se d'una sola vegada l'import de l'ajuda després que es dicte la resolució de concessió.

Inici

Quan sol·licitar-ho?
Termini de presentació

El termini per a la presentació de les sol·licituds s'inicia el 14 de febrer de 2020 i finalitzarà el 30 de setembre de 2020. Amb caràcter addicional a aquest termini general, les sol·licituds hauran de presentar-se en el *palzo de dos mesos des de la contractació objecte de la *subvenión. (DOGV. *núm 8.739 de 13 de febrer de 2020)

Més informació

Font: GVA

Esdeveniments / Agenda

Nous associats (Mostrar tot)

FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.
© FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia