FECAP
FECAP Ph. +34 964 711 644
Carrer Albaset, 5 Segorbe, ES
FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.
Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11

Àrea associats

Banco Sabadell

Notícies / Actualitat (Mostrar tot)

Ajudes per a donar suport a inversions productives realitzades per les PIMES de diversos sectors industrials de la CV per a 2024 (*INPYME). Indústria. (termini 23/02/2024-20/03/2024)

Ajudes i subvencions Ajudes per a donar suport a inversions productives realitzades per les PIMES de diversos sectors industrials de la CV per a 2024 (*INPYME). Indústria. (termini 23/02/2024-20/03/2024)

Donar suport a la realització de projectes d'inversió que suposen la millora de la competitivitat industrial de les pimes de la Comunitat Valenciana.

Ajudes vinculades als següents sectors:

AUTOMOCIÓ, SECTOR ESPACIAL I AERONÀUTICA I SECTOR SEMICONDUCTORS, BIOTECNOLOGIA, PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL, PRODUCCIÓ DE VIDEOJOCS, ANIMACIÓ I REALITAT AUGMENTADA I VIRTUAL, INDÚSTRIA DEL CUIR I DEL CALÇAT, CERÀMICA, VIDRE I MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ NO METÀL·LICS, FABRICACIÓ D'ENVASOS I EMBALATGES, JOGUET, ARTICLES D'ESPORT I ALTRES INDÚSTRIES MANUFACTURERES, FABRICACIÓ DE FUSTA, MOBLES I APARELLS D'IL·LUMINACIÓ, MARBRE, PEDRA NATURAL I ÀRIDS, METALL-MECÀNIC, PAPER I ARTS GRÀFIQUES, PLÀSTIC, INDÚSTRIA QUÍMICA, TÈXTIL, VALORITZACIÓ DE MATERIALS .

Qui vaig poder sol·licitar-ho?


A) Podran ser BENEFICIÀRIES d'estes ajudes, les petites i mitjanes empreses (pimes) privades, que desenvolupen o vagen a desenvolupar en la Comunitat Valenciana una activitat industrial productiva vinculada directament als sectors industrials objecte de convocatòria.


1. ACTUACIONS SUBVENCIONABLES en 2024:

Seran subvencionables els projectes d'inversió que suposen la reindustrialització de la Comunitat Valenciana, mitjançant la creació d'un nou establiment industrial, l'ampliació, millora o modernització d'un establiment existent, així com la diversificació de la producció o canvis essencials en els processos productius existents en un establiment.


2. POSADA EN FUNCIONAMENT DELS ACTIUS SUBVENCIONATS:

- La posada en funcionament dels actius subvencionats haurà de produir-se entre el 01 de GENER de 2024 i la data de finalització del termini de justificació.

- No obstant l'anterior, prèvia sol·licitud motivada i presentada després de la resolució de concessió de la Direcció General competent en matèria d'Indústria , es podrà autoritzar l'ampliació d'este termini, sense que en cap cas la mateixa puga superar els 9 mesos comptats des de la data de finalització del termini per a presentar la documentació justificativa de la subvenció (veure resolc sext de la Resolució de convocatòria).


3. PRESSUPOST MÍNIM SUBVENCIONABLE en 2024:

El pressupost mínim subvencionable del projecte d'inversió industrial serà de 20.000 euros, IVA exclòs, excepte per als sectors de la biotecnologia, la producció audiovisual i la producció de videojocs, animació, realitat augmentada i virtual que serà de 10.000 euros, IVA exclòs. Les sol·licituds els pressupostos admesos de les quals com a subvencionables no aconseguisquen estos imports mínims seran INADMESES.

Més informació:
Més informació

Ajudes a la destil·lació de subproductes de vinificació (termini 22/02/2024-19/07/2024)

Ajudes i subvencions Ajudes a la destil·lació de subproductes de vinificació (termini 22/02/2024-19/07/2024)

Concedir ajudes a la destil·lació de subproductes de vinificació

Qui pot sol·licitar-ho?

Les destil·leries autoritzades per a actuar en el marc de l'article 49 del RD 905/2022.

Requisits

Dels productes entregats a la destil·lació:
- Data limite de lliurament dels subproductes per a vinificació 15 de juny de cada campanya.
- Contingut mínim alcohol:
Orujos de raïm: 2,8 litres d'alcohol pur per cada 100 quilos.
Emboliques de vi: 4 litres d'alcohol pur per cada 100 quilos.

Dels destil·ladors:
- Ser destil·lador autoritzats
- Estendre un certificat de recepció per cada tipus de producte
- Enviar el certificat de recepció a l'autoritat competent en un termini màxim de 10 dies.
- Finalitzar les operacions de destil·lació abans del 15 de juliol de la campanya vitícola de què es tracte.
- Destinar l'alcohol obtingut exclusivament a fins industrials o energètics.

FORMULARIS I DOCUMENTACIÓ
La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la següent documentació:
- Prova de destil·lació.
- Relació dels lliuraments de les matèries primeres efectuades pels productors que han donat origen a l'alcohol obtingut.
- En cas que les despeses de transport córreguen per compte del productor, la prova del pagament per part del destil·lador al productor d'estes despeses.
- Així mateix, el destil·lador i el productor hauran de firmar un document que justifique qui s'ha fet càrrec de les despeses de transport.
- Si és el cas, la justificació del destí de l'alcohol obtingut.

Més informació:
Més informació

El 39% de les PIMES espanyoles valoren la sostenibilitat com un pilar fonamental

Notícies sostenibles i Indústria 4.0 El 39% de les PIMES espanyoles valoren la sostenibilitat com un pilar fonamental

El 60% de les empreses a Espanya tenen previst aplicar polítiques de *ESG a curt termini

Les petites i mitjanes empreses estan accelerant el ritme del canvi gràcies al seu interés per apostar per la sostenibilitat, tornant-se un aspecte fonamental al moment de dissenyar estratègies empresarials globals que involucren a totes elles.
No obstant això, trobar un camí feia esta sostenibilitat empresarial no és gens fàcil, per això és que la col·laboració es presenta com a valor necessari per a aconseguir-ho. El Pacte Mundial de l'ONU Espanya ja està actuant per a augmentar la participació de les PIMES en la sostenibilitat de l'economia a través del seu Programa de capacitació: proveïdors sostenibles, en col·laboració amb la Fundació ICO i *ICEX. En base de l'estudi realitzat a les empreses, més de la mitat d'elles (54%), ja han començat a implementar codis ètics o de conducta.

És d'esta manera que contribuïxen significativament a la construcció d'un futur empresarial sostenible, al costat del suport de les grans empreses. que mantenen el mateix objectiu i del qual han d'anar compartint esforços realitzats de manera conjunta, assegurant que totes les empreses siguen responsables, ètiques i conscients del seu impacte mediambiental.

D'acord amb l'estudi ‘Oportunitat en el canvi’ realitzat per Acquis, a Espanya el 60% de les empreses tenen previst aplicar polítiques de *ESG (mediambiental, social i de governança). El 28% d'elles no té previst aplicar-les a curt termini, no obstant això, estan desenvolupant una en els pròxims 12 mesos, el 13% no té previst aplicar-la hui dia, però planeja establir una en els pròxims 1-3 anys, mentres que el 2% no té previst establir este tipus de polítiques en un futur pròxim.


Addicionalment, l'estudi revela que el 64% de les PIMES espanyoles ja han començat a prendre mesures per a adaptar tots els seus productes amb l'única fi de millorar la sostenibilitat empresarial. Les empreses espanyoles mantenen com a valor corporatiu més important la qualitat, amb un percentatge bastant alt (60%). La sostenibilitat (39%) i la innovació (37%), amb quasi la mateixa puntuació, ocupen el segon i tercer lloc. A més, cal destacar que a Espanya se li dona més importància a l'ètica que en altres països.
Estes polítiques estan renovant el sector del lísing i del rènting, a mesura que les petites i mitjanes empreses adopten normes mediambientals més estrictes. Les PIMES són cada vegada més conscients de l'impacte que tenen sobre el medi ambient i tracten de posar-li solució en un curt període de temps. El 34% de les PIMES adherides al Pacte Mundial de l'ONU Espanya, realitza una avaluació d'impactes del canvi climàtic en les seues empreses i el 75% d'elles estan compromeses en la reducció d'emissions de CO?.


Més informació

Font:corresponsables.com

Esdeveniments / Agenda

Nous associats (Mostrar tot)

ALAS PARA VOLARCENTRO ESTUDIOS ESPADAN S.LGO NEXIO MANAGEMENT, S.LFECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.FCP INTEGRAL S.L.LA BALANZA A GRANEL
© FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia