FECAP
FECAP Ph. +34 964 711 644
Carrer Albaset, 5 Segorbe, ES
FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.

Organigrama

Òrgans de Govern

Assemblea General, òrgan sobirà de representació de tots els empresaris, es reunix de forma ordinària durant el primer trimestre de cada any.

Junta Directiva, òrgan permanent que representa als distints sectors empresarials, que executa els acords adoptats per l'Assemblea General i adopta les decisions necessàries per al bon funcionament de la federació. Es reunix una vegada al mes.

Secretari general, responsable del funcionament de les activitats federatives, en coordinació amb la Junta Directiva i l'Assemblea General, així com també del bon ús de les quotes dels associats.

Junta Directiva

D. Federico Lozano Torrejón
President

D. Gabriel Marin Sánchez
Secretari

Vocales

D. David Linde Brosel
Vocal
Dª. Josefa Sacramento Royo Calvo
Vocal
D. Francisco Javier Mateo Herrero
Vocal
Dª. María Ángeles Beitia Castelló
Vocal
D. Manuel Morro Rueda
Vocal
D. José Luís Calpe Clemente
Vocal
D. Luís Miguel Lozano Benedicto
Vocal
D. Sergio Soler Guillem
Vocal
D. Jorge Espuig Martín
Vocal
Dª. Mª Ángeles Martínez Gómez
Vocal

Secretari General

D. Francisco Ronda Guillem
Secretari General
© FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia