FECAP
FECAP Ph. +34 964 711 644
Carrer Albaset, 5 Segorbe, ES
FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.
Actualidad (Mostrar tot)
RD-Llei 24/2020 Mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció treballe autònom

RD-Llei 24/2020 Mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció treballe autònom

El dia 27 de juny de 2020 s'ha publicat en el BOE, el Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial.

Títol I: II Acord Social en Defensa de l'Ocupació: Mesures socials de reactivació de l'ocupació.

1.- Expedients de regulació temporal d'ocupació basats en les causes recollides en l'article 22 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.
Es mantenen els *ERTES per Força Major Total o Parcial, sol·licitats abans del 27 de juny del 2020, com a màxim fins al 30 de setembre de 2020.
Les empreses decideixen quan reincorporen i comuniquen:
- Reincorporar a les persones treballadores afectades per mesures de regulació temporal d'ocupació, en la mesura necessària per al desenvolupament de la seua activitat, prevalent els ajustos en termes de reducció de jornada.
- Comunicar a l'autoritat laboral la renúncia total, en el seu cas, al *ERTE autoritzat, en el termini de 15 dies des de la data d'efectes d'aquella. (30 de setembre 2020).
Sense perjudici de l'anterior, la renúncia als *ERTE o, en el seu cas, la suspensió o regularització del pagament de les prestacions que deriven de la seua modificació, s'efectuarà prèvia comunicació d'aquestes al Servei Públic d'Ocupació Estatal (*SEPE) de les variacions en les dades contingudes en la sol·licitud col·lectiva inicial d'accés a la protecció per desocupació.
- Comunicar al *SEPE les variacions que es referisquen a la finalització de l'aplicació de la mesura respecte a la totalitat o a una part de les persones afectades, bé en el número d'aquestes o bé en el percentatge d'activitat parcial de la seua jornada individual, quan la flexibilització de les mesures de restricció que afecten l'activitat de l'empresa permeta la reincorporació al treball efectiu d'aquelles.

2.- Procediments de suspensió i reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció.
Dues situacions:
- Els *ETOP vigents a 27 de juny de 2020, per als quals continuaran sent aplicables els termes previstos en la comunicació final de l'empresa fins a la data de finalització referida en aquesta.
- Els que s'inicien entre el 27 de juny i el 30 de setembre de 2020, als quals s'aplicarà l'article 23 del RDL 8/2020 amb la possibilitat que s'inicien estant vigent un *ERTE per força major i retrotraure els efectes a la data en la qual finalitza el *ERTE per causa de força major quan l'a causa de causes *ETOP s'inicie després de finalitzat aquell.
- No podran realitzar hores extraordinàries ni concertar, durant la vigència dels *ERTES, noves contractacions, directes o a través d'empreses de treball temporal (*ETT), ni establir noves externalitzacions de l'activitat, excepte quan el personal regulat i que presta serveis en el centre de treball afectat per les noves contractacions o externalitzacions, no puga, per formació, capacitació o altres raons objectives i justificades, desenvolupar les funcions encomanades a aquelles, prèvia informació sobre aquest tema per part de l'empresa a la representació legal de les persones treballadores.

3.- Mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació.
S'estableix l'aplicació fins al 30 de setembre de les mesures extraordinàries previstes en matèria de desocupació per als afectats per *ERTES per COVID-19 (accés a la prestació de desocupació, encara que no es tinguen les cotitzacions mínimes exigides, i el no còmput de període de desocupació durant la vigència del *ERTE, a l'efecte de consumir els períodes màxims de percepció establits) i per als quals, a partir de l'1 de juliol de 2020, es vegen afectats per *ERTES no podent prestar els seus serveis per l'adopció de noves restriccions o mesures de contenció a conseqüència d'un rebrot (disp. *adic. 1a.2 RDL); i fins al 31 de desembre per als fixos discontinus i per als quals fan treballs fixos i periòdics que es repeteixen en dates certes.

Es farà d'ofici per l'entitat gestora si han sigut reconegudes per *ERTES deguts a força major o causes *ETOP iniciats abans del 27 de juny de 2020.
Les empreses hauran de comunicar al *SEPE la baixa en la prestació d'aquelles persones que deixen d'estar afectades pel *ERTE amb caràcter previ a la seua efectivitat.

Haurà de sol·licitar-se per l'empresa, en representació de les persones treballadores, quan es generen a conseqüència d'un *ERTE per causes *ETOP comunicat a l'autoritat laboral després del 27 de juny de 2020. Les empreses hauran de tramitar la sol·licitud col·lectiva de prestació per desocupació, en representació dels treballadors afectats, en el termini de 15 dies. La causa i data d'efectes de la situació legal de desocupació hauran de figurar, en tot cas, en el certificat d'empresa
Si durant un mes natural s'alternen períodes d'activitat i inactivitat; o suposats de reducció de jornada; o combinació de tots dos (reduccions de jornada/dies d'inactivitat), l'empresa ha de comunicar a mes vençut a través de la comunicació de períodes d'activitat de l'aplicació *certific@2, la informació sobre els dies treballats en el mes natural anterior.
En el supòsit de dies treballats en reducció de jornada, es dividirà el nombre total d'hores treballades en el mes entre el nombre d'hores que constituïren la jornada habitual de la persona treballadora afectada per la mesura.
Aquesta comunicació s'entén complementària de l'obligació de les empreses de comunicar al *SEPE, amb caràcter previ a la seua efectivitat, les baixes i variacions de persones treballadores afectades pels *ERTES, indicant-se en la norma que la Inspecció de Treball tindrà aquesta informació a la seua disposició.

4.- Exoneració de quotes empresarials.
Supòsits:
4.1. Empreses i entitats amb *ERTE FM sol·licitat abans del 27 de juny de 2020 i les que hagueren decidit un *ERTE per causes *ETOP amb anterioritat a aqueixa data, així com les que passen a aquest provinents d'un *ERTE per FM.

• Per a les empreses que a 29 de febrer de 2020 hagueren tingut menys de 50 persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d'alta en la Seguretat Social:
- 60%, respecte de les persones treballadores que reinicien la seua activitat a partir de l'1 de juliol de 2020, així com de les quals ho facen a partir de la data d'efectes de la renúncia, i dels períodes i percentatges de jornada treballats a partir d'aqueix moment.
- 35% respecte de les persones treballadores d'aquestes empreses que continuen amb les seues activitats suspeses a partir de l'1 de juliol de 2020 i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió.
• Per a les empreses que hagueren tingut el 29 de febrer de 2020 més de 50 persones treballadores o assimilades:
- 40% respecte de les persones treballadores que reinicien la seua activitat a partir de l'1 de juliol de 2020, així com de les quals ho facen a partir de la data d'efectes de la renúncia, i dels períodes i percentatges de jornada treballats a partir d'aqueix moment.
- 25% respecte de les persones treballadores d'aquestes empreses que continuen amb les seues activitats suspeses a partir de l'1 de juliol de 2020 i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió.

4.2.- Empreses i entitats en *ERTE FM Total el 30 de juny 2020:
• Si a 29 de febrer de 2020 hagueren tingut menys de 50 persones treballadores o assimilades:
- Respecte de les persones treballadores que continuen amb les seues activitats suspeses a partir de l'1 de juliol de 2020 i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió:
? 70% respecte de les cotitzacions reportades el mes de juliol de 2020;
? 60% respecte de les cotitzacions reportades el mes d'agost de 2020;
? 35% respecte de les cotitzacions reportades el mes de setembre.
• Si a 29 de febrer de 2020 hagueren tingut 50 o més persones treballadores o assimilades:
- Respecte de les persones treballadores que continuen amb les seues activitats suspeses a partir de l'1 de juliol de 2020 i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió:
? 50% respecte de les cotitzacions reportades el mes de juliol;
? 40% respecte de les cotitzacions reportades el mes d'agost; i
• 25% respecte de les cotitzacions reportades el mes de setembre.
Quan aquestes empreses i entitats reinicien la seua activitat, des d'aquest moment i fins al 30 de setembre de 2020 les exoneracions de quotes tindran les següents quanties:
• Empreses que a 29 de febrer de 2020 hagueren tingut menys de 50 persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d'alta en la Seguretat Social:
? 60%, respecte de les persones treballadores que reinicien la seua activitat a partir de l'1 de juliol de 2020, així com de les quals ho facen a partir de la data d'efectes de la renúncia, i dels períodes i percentatges de jornada treballats a partir d'aqueix moment.
? 35% respecte de les persones treballadores d'aquestes empreses que continuen amb les seues activitats suspeses a partir de l'1 de juliol de 2020 i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió.
• Empreses que hagueren tingut, el 29 de febrer de 2020, 50 o més persones treballadores o assimilades:
? 40% respecte de les persones treballadores que reinicien la seua activitat a partir de l'1 de juliol de 2020, així com de les quals ho facen a partir de la data d'efectes de la renúncia, i dels períodes i percentatges de jornada treballats a partir d'aqueix moment.
? 25% respecte de les persones treballadores d'aquestes empreses que continuen amb les seues activitats suspeses a partir de l'1 de juliol de 2020 i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió.

4.3.- Empreses i entitats que a partir de l'1 de juliol de 2020 es vegen abocades a un *ERTE FM per Rebrots de COVID-19 o noves restriccions.
Podran beneficiar-se, respecte de les persones treballadores adscrites i en alta en els codis de compte de cotització dels centres de treball afectats, d'una exoneració de l'aportació empresarial reportada durant el període de tancament, i fins al 30 de setembre, del:
• 80% en el cas de les empreses que, a 29 de febrer de 2020, tingueren menys de 50 persones treballadores o assimilades.
• 60% per a empreses que hagueren tingut 50 o més persones treballadores o assimilades en la data abans referida.

• Quan aquestes empreses i entitats reinicien la seua activitat, des d'aquest moment i fins al 30 de setembre de 2020, podran beneficiar-se dels següents percentatges d'exempció:
• Empreses que a 29 de febrer de 2020 hagueren tingut menys de 50 persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d'alta en la Seguretat Social:

? 60%, respecte de les persones treballadores que reinicien la seua activitat a partir de l'1 de juliol de 2020, així com de les quals ho facen a partir de la data d'efectes de la renúncia, i dels períodes i percentatges de jornada treballats a partir d'aqueix moment.
? 35% respecte de les persones treballadores d'aquestes empreses que continuen amb les seues activitats suspeses a partir de l'1 de juliol de 2020 i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió.

• Per a les empreses que hagueren tingut el 29 de febrer de 2020 50 o més de 50 persones treballadores o assimilades:
? 40% respecte de les persones treballadores que reinicien la seua activitat a partir de l'1 de juliol de 2020, així com de les quals ho facen a partir de la data d'efectes de la renúncia, i dels períodes i percentatges de jornada treballats a partir d'aqueix moment.
? 25% respecte de les persones treballadores d'aquestes empreses que continuen amb les seues activitats suspeses a partir de l'1 de juliol de 2020 i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió.

Aquestes exoneracions s'aplicaran per part de la *TGSS prèvia presentació de la declaració responsable (a través del sistema XARXA) respecte de cada *CCC i mes de meritació; i s'hauran de presentar abans de sol·licitar-se el càlcul de la liquidació de quotes corresponent al període de meritació de quotes sobre el qual tinguen efectes aquestes declaracions. La renúncia expressa al *ERTE comunicada a l'autoritat laboral suposa la finalització de les exoneracions. Les empreses hauran de comunicar aquesta renúncia a la *TGSS.

No podran realitzar hores extraordinàries ni concertar, durant la vigència dels *ERTES, noves contractacions, directes o a través d'empreses de treball temporal (*ETT), ni establir noves externalitzacions de l'activitat, excepte quan el personal regulat i que presta serveis en el centre de treball afectat per les noves contractacions o externalitzacions, no puga, per formació, capacitació o altres raons objectives i justificades, desenvolupar les funcions encomanades a aquelles, prèvia informació sobre aquest tema per part de l'empresa a la representació legal de les persones treballadores.

5.- Límits relacionats amb repartiment de dividends i transparència fiscal.
Aquelles empreses els domicilis fiscals de les quals es troben radicats en paradisos fiscals, no podran beneficiar-se d'aquestes mesures.
Igualment, les empreses de 50 o més treballadors que es beneficien d'aquestes mesures no podran repartir dividend en l'exercici 2020, llevat que retornen a la Seguretat Social la part corresponent a l'exoneració sobre les quotes practicada.

6.- Salvaguarda de l'ocupació.
1. S'estén el compromís en l'ocupació prevista en la Disposició Addicional sisena del RDL 8/2020, a les empreses que apliquen un *ERTE *ETOP i es beneficien de les exoneracions previstes en el *art.4 d'aquest RDL.
2. Per a les empreses que es beneficien per primera vegada de les exempcions en les cotitzacions previstes en l'RDL a partir de la seua entrada en vigor, el termini dels 6 mesos de compromís en el manteniment de l'ocupació començarà a computar-se a partir del 27 de juny pel que finalitzara el 27 de desembre 2020.
3. Aquest compromís s'entendrà incomplit si es produeix l'acomiadament o extinció dels contractes de qualsevol dels afectats per aquests expedients.
No computaran a l'efecte de considerar-se incomplit aquest compromís:
- acomiadament disciplinari declarat com a procedent,
- dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa de la persona treballadora, ni per la fi de la crida de les persones amb contracte fix-discontinu, quan aquest no supose un acomiadament sinó una interrupció d'aquest.
- expiració del temps convingut o la realització de l'obra o servei que constitueix l'objecte del contracte o quan no puga realitzar-se de manera immediata l'activitat objecte de contractació.
4. A l'efecte de considerar-se complit el compromís, es valoraran les característiques específiques dels diferents sectors, tenint en compte, en particular, les especificitats d'aquelles empreses que presenten una alta variabilitat o estacionalitat de l'ocupació.
5. El compromís no resultarà d'aplicació en aquelles empreses en les quals concórrega un risc de concurs de creditors en els termes de l'article 5.2 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal.
6. En cas d'incompliment del compromís les empreses hauran de reintegrar la totalitat de l'import de les cotitzacions del pagament de les quals van resultar exonerades, amb el recàrrec i els interessos de demora corresponents, prèvia actuació de la Inspecció de Treball.

7.-Prohibició d'acomiadar i interrupció del còmput dels contractes temporals.
Es prorroguen fins al 30 de setembre de 2020 els articles 2 i 5 del RD 9/2020:
- La força major i les causes objectives (econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció) en les quals s'emparen els *ERTES, vinculats al *COVID 19 no podran ser justificatives de les extincions dels contractes de treball.
- La suspensió dels contractes temporals, inclosos els formatius, de relleu i interinitat, pels *ERTES d'FM o *ETOP, suposarà la interrupció del còmput, tant de la duració d'aquests contractes, com dels períodes de referència equivalents al període suspés.

Títol II: Mesures de suport als treballadors autònoms.

8.- Exempció en la cotització a favor dels treballadors autònoms que hagen percebut la prestació extraordinària de cessament de durant l'estat d'alarma declarat per Reial decret 463/2020, de 14 de març.
A partir de l'1 de juliol de 2020, els autònoms inclosos en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms (RETA), o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar (*RETMAR) que estigueren en alta i vingueren percebent el 30 de juny la prestació extraordinària per cessament d'activitat, tindran dret a una exempció de les seues cotitzacions a la Seguretat Social i formació professional del:
- 100% al juliol
- 50% a l'agost
- 25% al setembre.
Per a determinar-la es prendrà com a base de cotització la que es tinguera en cadascun dels mesos indicats.
Es mantindrà durant els períodes en els quals els treballadors perceben prestacions per incapacitat temporal o qualssevol altres subsidis sempre que es mantinga l'obligació de cotitzar.
Serà incompatible amb la percepció de la prestació extraordinària per cessament d'activitat.

9.- Prestació de cessament d'activitat i treball per compte propi.
Els treballadors autònoms que vingueren percebent fins al 39 de juny la prestació extraordinària per cessament d'activitat ex RDL 8/2020, podran sol·licitar la prestació per cessament d'activitat prevista en l'article 327 de la Llei General de la Seguretat Social.

L'accés a aqueixa prestació exigirà acreditar una reducció en la facturació durant el tercer trimestre del 2020 d'almenys un 75% en relació amb el mateix període de l'any 2019, així com, no haver obtingut durant el tercer trimestre rendiments nets superiors a 5.818,75 €

Aquesta prestació podrà percebre's com a màxim fins al 30 de setembre de 2020.

10.- Prestació extraordinària de cessament d'activitat per a treballadors de temporada.

Entrada en vigor: el 27 de juny de 2020

Pots descarregar-te ací, un resum de les mesures recollides en el Reial decret llei 24/2020 relatives als *ERTEs que porten causa en l'Acord aconseguit entre el Govern i els interlocutors socials, elaborat per CEOE

Font: CEV

Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11
© FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia