FECAP
FECAP Ph. +34 964 711 644
Carrer Albaset, 5 Segorbe, ES
FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.
Ayudas y subvenciones (Mostrar tot)
AJUDES FOMENT OCUPACIÓ

AJUDES FOMENT OCUPACIÓ

AJUDES DE LA GENERALITAT VALENCIANA - SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ-LABORA

*EAUTOE 2019 – Ajudes a persones desocupades que accedisquen al seu ús a través de la creació d'activitat empresarial com a treballador autònom en projectes innovadors per a l'exercici 2019.
Termini OBERT
Quantia de les subvencions:
a) Persones desocupades en general: 2.500 euros.
b) Persones desocupades menors de 30 anys o majors de 45
anys: 3.000 euros.
c) Persones desocupades amb diversitat funcional: 3.500 euros.
d) Dones desocupades víctimes de la violència sobre la dona:
4.500 euros.
2. Els imports establits en les lletres a), b) i c) s'incrementaran en 500 euros en el cas de les dones.
El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà al de la publicació de l'extracte d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà l'1 d'octubre de 2019. Amb caràcter addicional a aquest termini general, les sol·licituds hauran de presentar-se en el termini de dos mesos des de la data d'inici que conste en la Declaració d'Alta en el Cens d'Obligats Tributaris.
Per a més informació punxa en el rectangle blau Més informació

*EAUTOM – 2019 - Programa d'ajuda destinada al manteniment del treball autònom de dones pel qual s'atorga una subvenció per la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d'adopció...
Termini OBERT
L'import de la subvenció ascendirà a:
a) En el cas de contractes temporals a jornada completa d'almenys 3 mesos de duració: 1.500 euros
b) En el cas de contractes temporals a jornada completa d'almenys 6 mesos de duració: 3.500 euros

Els imports indicats s'incrementaran en 500 euros si es contracta a una persona amb diversitat funcional o una dona.

Els contractes a temps parcial d'almenys 30 hores setmanals resultaran subvencionables, amb reducció proporcional de la quantia de l'ajuda.
La presentació de sol·licituds finalitzarà 1 d'octubre de 2019. Amb caràcter addicional a aquest termini general, les sol·licituds hauran de presentar-se en el termini de dos mesos des de la contractació objecte de la subvenció.
Per a més informació punxa en el rectangle blau Més informació

*ECOVUL - 2019. Programa de subvencions destinades a fomentar la contractació indefinida inicial de col·lectius vulnerables
Termini OBERT
L'import de la subvenció ascendirà a 22.680 €. Si en la persona contractada concorre addicionalment la condició de dona o de persona amb diversitat funcional, l'import ascendirà a 23.940 €; si concorre la de víctima de violència sobre la dona o la de persona amb diversitat funcional severa, ascendirà a 25.200 €. El termini de sol·licitud finalitzarà 31 d'octubre de 2019. Amb caràcter addicional a aquest termini general, les sol·licituds hauran de presentar-se en el termini de dos mesos des de la contractació objecte de la subvenció. Més informació punxar en el rectangle blau Més informació

*ECOVUT-2019 Programa d'ajudes per a la conversió a indefinit de contractes temporals de col·lectius vulnerables
Termini OBERT
L'import de la subvenció ascendirà a 11.340 €. Si en la persona contractada concorre addicionalment la condició de dona o de persona amb diversitat funcional, l'import ascendirà a 12.600 €; si concorre la de víctima de violència sobre la dona o la de persona amb diversitat funcional severa, ascendirà a 25.200 €.
El termini de presentació finalitzarà el 31 d'octubre de 2019. Més informació punxar sobre el rectangle blau.Més informació

*ECOVUP 2019 - Programa d'ajudes per a la contractació en pràctiques de determinats col·lectius vulnerables
Termini OBERT
L'import de la subvenció ascendirà a 10.080 €. Si en la persona contractada concorre addicionalment la condició de dona o de persona amb diversitat funcional, l'import ascendirà a 10.710 €; si concorre la de víctima de violència sobre la dona o la de persona amb diversitat funcional severa, ascendirà a 11.340 €.
El termini de sol·licitud finalitzarà 31 d'octubre de 2019. Amb caràcter addicional a aquest termini general, les sol·licituds hauran de presentar-se en el termini de dos mesos des de la contractació objecte de la subvenció.
Més informació punxar sobre el rectangle blau Més informació

*ECOJUP - 2019. Subvencions per a fomentar la contractació en pràctiques de persones joves qualificades -*AVALEM *JOVES- en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil
Termini OBERT
L'import de la subvenció ascendirà a 10.080 euros.
Si en la persona contractada concorre addicionalment la condició de dona o de persona amb diversitat funcional, l'import ascendirà a 10.710 euros.
El termini per a la presentació de les sol·licituds s'inicia el dia 5 de febrer de 2019 i finalitzarà el 31 d'octubre de 2019. Amb caràcter addicional a aquest termini general, les sol·licituds hauran de presentar-se en el termini de dos mesos des de la contractació objecte de la subvenció. Més informació punxar sobre el rectangle blau Més informació

*ECOTDI 2019. Contractació temporal de persones amb diversitat funcional severa
Termini OBERT
Resultarà subvencionable la contractació per un període de 3 i 12 mesos de les persones a les quals fa referència el resolc quart de la convocatòria.
L'import de la subvenció serà el resultat de multiplicar 892,5 euros (787,5 euros en el cas dels contractes per a la formació i l'aprenentatge) pel nombre de mesos de manteniment del contracte.
Els contractes a temps parcial d'almenys 15 hores setmanals resultaran subvencionables amb reducció proporcional de la subvenció.
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà 20 de setembre de 2019. Amb caràcter addicional a aquest termini general, les sol·licituds hauran de presentar-se en el termini de dos mesos des de la contractació objecte de la subvenció.
Més informació punxar sobre el rectangle blau Més informació

*ECONIN. 2019. Subvencions destinades a la integració sociolaboral de persones treballadores en situació o risc d'exclusió social en empreses ordinàries de treball per a l'exercici 2019.
Termini OBERT
Les ajudes consistiran en una quantia equivalent al 100% del salari mínim interprofessional (d'ara en avant S.M.I.), inclosa la part proporcional de pagues extra, vigent en l'exercici d'inici del període subvencionable, proporcional als períodes contractats i a la jornada de les persones en situació o risc d'exclusió social, procedent d'una empresa d'inserció, a jornada completa. En cas de contractacions a temps parcial, es reduirà proporcionalment la quantia de l'ajuda.
Termini de presentació de sol·licituds veure en més informació.
Més informació punxar sobre el rectangle blau Més informació


*ECOGJU - 2019. Ajudes a la contractació indefinida inicial de persones joves. *AVALEM *JOVES - Garantia Juvenil
Termini OBERT

L'import de la subvenció ascendirà a 22.680 euros.
Si en la persona contractada concorre addicionalment la condició de dona o de persona amb diversitat funcional, l'import ascendirà a 23.940 euros.
El termini per a la presentació de les sol·licituds s'inicia el 30 de gener de 2019 i finalitzarà el 31 d'octubre de 2019. Amb caràcter addicional a aquest termini general, les sol·licituds hauran de presentar-se en el termini de dos mesos des de la contractació objecte de la subvenció.
Més informació punxar sobre el rectangle blau Més informació

Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11
© FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia