FECAP
FECAP Ph. +34 964 711 644
Carrer Albaset, 5 Segorbe, ES
FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.
Ayudas y subvenciones (Mostrar tot)
CONVOCATÒRIA AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES Al FOMENT D'OCUPACIÓ 2019

CONVOCATÒRIA AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES Al FOMENT D'OCUPACIÓ 2019

La Cambra de Comerç de Castelló fa pública una convocatòria d'ajudes a empreses per a la contractació de persones sense ocupació i a emprenedors que decidisquen iniciar una activitat empresarial i/o professional, i que hagen finalitzat, en el marc del Programa Integral de Qualificació i Ocupació, la fase d'orientació vocacional del Pla de Capacitació. Aquestes ajudes estaran cofinançades pel Fons Social Europeu (*FSE) dins del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020.

Línia 1 – Ajudes a la Contractació

Característiques dels contractes:

L'import de la subvenció concedida per cada contractació realitzada serà de 4.950€, no podent ser en cap cas superior. De conformitat amb el que es disposa en el penúltim paràgraf del preàmbul d'aquesta convocatòria.
La contractació haurà de formalitzar-se amb persones que en la data d'inici de la mateixa siguen beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, en els termes previstos en la normativa estatal que el regula, i que almenys hagen finalitzat l'orientació vocacional dins del Pla de Capacitació del *PICE.
La tipologia de contractes subvencionables és la següent:

1. Contractes indefinits.

2. Contractes temporals.

3. Contractes en pràctiques.

4. Contractes per a la formació i l'aprenentatge.

El contracte serà formalitzat amb el beneficiari/a quedant en tots els seus aspectes (formalització, execució i extinció) sotmés a la legislació laboral vigent en el moment de la contractació.

No tindran la consideració de subvencionables els contractes formalitzats amb persones que hagueren tingut relació laboral amb el beneficiari/a o empresa vinculada en els sis mesos anteriors al de la formalització del contracte presentat en el marc de la present convocatòria d'ajudes.

A aquest efecte, no es considerarà que existeix relació laboral prèvia del jove amb l'empresa quan el jove haja estat realitzant un període de pràctiques de caràcter no laboral en l'empresa corresponent.

Qualsevol que siga la tipologia de contracte triada, s'haurà de garantir un manteniment mínim de l'ocupació durant almenys els sis primers mesos, a comptar des de la signatura del contracte.

En tot contracte que se signe a l'empara d'aquesta convocatòria ha d'incloure's una referència al cofinançament del mateix pel Fons Social Europeu i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020.

Únicament es consideraran vàlids els contractes signats a jornada completa o temps complet.

Línia 2 – Ajuda a l'Autoocupació

La posada en marxa d'una nova activitat empresarial i/o professional duta a terme per joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil rebrà una ajuda econòmica de 600€, no podent ser en cap cas superior.

La posada en marxa de la nova activitat empresarial i/o professional haurà de dur-se a terme per joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil que hagen finalitzat l'orientació vocacional dins del Pla de Capacitació del *PICE, ja siga com a persona física que en nom propi desenvolupa l'activitat econòmica o professional a títol lucratiu, o mitjançant la seua participació, com a soci en una societat civil o comuner en una comunitat de béns segons el que es preveu en l'article 305 del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social. S'exclouen, en aquest cas, les meres aportacions de capital. En aquest cas, a més, només podrà atorgar-se una única ajuda per activitat empresarial i/o professional, amb independència que en la mateixa participe més d'un jove que reunisca els requisits assenyalats.

A l'efecte de la present convocatòria, no serà compatible l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms amb l'alta simultània en altres Règims de la Seguretat Social durant els dotze mesos de manteniment de l'ocupació.
Qualsevol que siga la forma jurídica en què la nova activitat empresarial i/o professional haguera iniciat la seua activitat, aquesta haurà de romandre en situació d'alta en l'Impost d'activitats Econòmiques i en el Règim Especial de Treballadors Autònoms durant un mínim de 12 mesos.

Més informació

Font: Cambra de Comerç de Castelló

Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11
© FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia