FECAP
FECAP Ph. +34 964 711 644
Carrer Albaset, 5 Segorbe, ES
FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia.
Noticias sostenibles e Industria 4.0 (Mostrar tot)
Ajudes en matèria d'Energies Renovables i Biocarburants, per a l'exercici 2019

Ajudes en matèria d'Energies Renovables i Biocarburants, per a l'exercici 2019

Ajudes de l'IVACE l'objectiu del qual és Impulsar les actuacions encaminades a l'explotació dels recursos energètics renovables i fomentar l'ús dels biocarburants en la Comunitat Valenciana.

nteressats/Sol·licitants

Podran acollir-se a aquestes ajudes qualsevol entitat o persona jurídica, de naturalesa pública o privada, incloent les agrupacions sense personalitat jurídica i les comunitats de béns, així com els empresaris individuals.

Queden excloses les comunitats de regants com a beneficiàries de les actuacions d'energia solar fotovoltaica (aïllada de la xarxa), instal·lacions mixtes eòlica + fotovoltaica (aïllada de la xarxa) i energia eòlica (aïllada de la xarxa).

No podran ser beneficiàries les empreses de serveis energètics (AQUEIX), enteses com a tals totes aquelles persones jurídiques que proporcionen serveis energètics en les instal·lacions o locals d'un usuari i afronten cert grau de risc econòmic en fer-lo, excepte en el cas en què es duguen a terme instal·lacions centralitzades de producció i distribució d'energia tèrmica destinades a subministrar a més d'un usuari.

Quan qui sol·licite l'ajuda tinga la condició d'empresari/ària individual solo es donaran suport a els projectes que es troben associats al desenvolupament d'una activitat econòmica i el domicili social de l'activitat no es trobe situat en un immoble que tinga o puga tindre ús residencial o d'habitatge.

En general, no podran obtindre la condició de beneficiàries les entitats i persones físiques o jurídiques excloses o que no complisquen els requisits i condicions de l'article 4 de l'Ordre 19/2016, de 19 d'octubre.

Requisits

A l'efecte de la present resolució, es considerarà PIME, segons l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, tota entitat, independentment de la seua forma jurídica, que exercisca una activitat econòmica que reunisca els següents requisits:
- Que empre a menys de 250 persones
- Que tinga un volum de negoci anual no superior a 50.000.000 d'euros, o bé un balanç general no superior a 43.000.000 d'euros.

Així mateix, quan siga necessari distingir entre petites empreses i mitjanes empreses, s'entendrà per petita empresa aquella unitat econòmica que empre a menys de 50 persones i que tinga un volum de negoci anual o un balanç general no superior a 10.000.000 d'euros; microempresa es considera a aquella empresa que ocupe a menys de 10 persones i el seu volum de negoci o el seu balanç general anual no supere els 2.000.000 d'euros.
El compute dels efectius i límits assenyalats, en el cas d'empreses associades o vinculades s'efectuarà tal com disposa el citat annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014. Aquests criteris de còmput es poden consultar en la pàgina web .

Seran així mateix d'aplicació les condicions i requisits previstos en l'article 4 de l'Ordre 19/2016, de 19 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, estableix les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de l'IVACE, en matèria d'energies renovables i biocarburants.


Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà a la publicació de l'extracte de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i finalitzarà el 10 de maig de 2019 a les 23.59.59 hores (DOGV núm. 8505, de 13/03/2019).

Més informació

Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11Imagen de fondo FECAP 11
© FECAP. Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia